تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده-لیر

پلن 1- مدیریت شده شارژ اکانت 2000 لیر

شارژ اکانت 2000 لیر

پلن 2- مدیریت شده شارژ اکانت 3000 لیر

شارژ اکانت 3000 لیر

پلن 3- مدیریت شده شارژ اکانت 5000 لیر

شارژ اکانت 5000 لیر

پلن 4- مدیریت شده شارژ اکانت 10000 لیر

شارژ اکانت 10000 لیر