تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده

پلن1-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل

50 دلار معادل کرون نروژ

پلن2-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل

100 دلار معادل کرون نروژ

پلن3-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل

200 دلار معادل کرون نروژ

پلن4-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل

300 دلار معادل کرون نروژ

پلن5-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل

500 دلار معادل کرون نروژ