تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده

پلن1-مدیریت شده-میزان شارژ 187 کرون نروژ


  • 20دلار آمریکا


پلن2-مدیریت شده-میزان شارژ 466 کرون نروژ


  • 50دلار آمریکا


پلن3-مدیریت شده-میزان شارژ 932 کرون نروژ


  • 100 دلار آمریکا


پلن4-مدیریت شده-میزان شارژ 1864 کرون نروژ


  • 200 دلار آمریکا


پلن5-مدیریت شده-میزان شارژ 2795 کرون نروژ


  • 300 دلار آمریکا