تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده

پلن1-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 50دلار آمریکا
  • به کرون نروژ

پلن2-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 100 دلار آمریکا
  • به کرون نروژ

پلن3-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 200 دلار آمریکا
  • به کرون نروژ