تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده

پلن1-مدیریت شده-میزان شارژ 430 کرون نروژ


  • 50دلار آمریکا


پلن2-مدیریت شده-میزان شارژ 860 کرون نروژ


  • 100 دلار آمریکا


پلن3-مدیریت شده-میزان شارژ 1720 کرون نروژ


  • 200 دلار آمریکا


پلن4-مدیریت شده-میزان شارژ 2580 کرون نروژ


  • 300 دلار آمریکا


پلن5-مدیریت شده-میزان شارژ 4300 کرون نروژ


  • 500 دلار آمریکا