تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده

پلن1-مدیریت شده-میزان شارژ 208 کرون نروژ


  • 20دلار آمریکا


پلن2-مدیریت شده-میزان شارژ 520 کرون نروژ


  • 50دلار آمریکا


پلن3-مدیریت شده-میزان شارژ 1040 کرون نروژ


  • 100 دلار آمریکا


پلن4-مدیریت شده-میزان شارژ 2080 کرون نروژ


  • 200 دلار آمریکا


پلن5-مدیریت شده-میزان شارژ 3120 کرون نروژ


  • 300 دلار آمریکا


پلن6-مدیریت شده-میزان شارژ 5200 کرون نروژ


  • 500 دلار آمریکا