تبلیغات در گوگل- اکانت مدیریت شده

پلن1-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 20دلار آمریکا


پلن2-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 50دلار آمریکا


پلن3-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 100 دلار آمریکا


پلن4-مدیریت شده-میزان شارژ بر حسب کرون معادل


  • 200 دلار آمریکا