تبلیغات در گوگل- اکانت اختصاصی

پلن 1-اختصاصی-میزان شارژ 172 کرون نروژ


 • 20 دلار آمریکا

 • 74 درهم امارت


پلن 2-اختصاصی-میزان شارژ 430 کرون نروژ


 • 50 دلار آمریکا

 • 183 درهم امارت


پلن 3-اختصاصی-میزان شارژ 860 کرون نروژ


 • 100 دلار آمریکا

 • 367 درهم امارت


پلن 4-اختصاصی-میزان شارژ 1720 کرون نروژ


 • 200 دلار آمریکا

 • 734 درهم امارت


پلن 5-اختصاصی-میزان شارژ 2580 کرون نروژ


 • 300 دلار آمریکا

 • 1101 درهم امارت


پلن 6-اختصاصی-میزان شارژ 4300 کرون نروژ


 • 500 دلار آمریکا

 • 1835 درهم امارات