تبلیغات در گوگل- اکانت اختصاصی

پلن 1-اختصاصی-میزان شارژ 187 کرون نروژ


  • 20 دلار آمریکا

  • 74 درهم امارت


پلن 2-اختصاصی-میزان شارژ 466 کرون نروژ


  • 50 دلار آمریکا

  • 183 درهم امارت


پلن 3-اختصاصی-میزان شارژ 932 کرون نروژ


  • 100 دلار آمریکا

  • 367 درهم امارت


پلن 4-اختصاصی-میزان شارژ 1864 کرون نروژ


  • 200 دلار آمریکا

  • 734 درهم امارت


پلن 5-اختصاصی-میزان شارژ 2795 کرون نروژ


  • 300 دلار آمریکا

  • 1101 درهم امارت